Opisz jak należy zachować się w rejonie rażenia bronią biologiczną
Podporządkuj się poleceniom służb mundurowych i władz cywilnych oraz współpracuj z nimi.. 1) KTÓRE DROBNOUSTROJE MOGĄ BYĆ BRANE POD UWAGĘ W BRONI BIOLOGICZNEJ I JAKIE CHOROBY WYWOŁUJĄ W broni biologicznej wykorzystywane są .W 1949 wypróbowano broń jądrową w ZSRR, w 1952 w Anglii, w 1960 we Francji, w 1964 w Chińskiej Republice Ludowej a w 1974 w Indiach.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U , z późn.. Poznaj konwencjonalne środki rażenia i nowoczesną broń, jak również sposoby zachowania się ludności w rejonie ich zastosowania.sposoby ochrony przed rażeniem broni konwencjonalnej wymienia rodzaje broni konwencjonalnej P wymienia zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną P omawia czynniki rażenia poszczególnych rodzajów broni konwencjonalnej PP wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią konwencjonalną PP 15.Jak się zachować w czasie ataku bombowego?. W niniejszym materiale scharakteryzowano obronę przed bronią masowego rażenia, jako system zabezpieczenia wojsk w przypadku zagrożenia skażeniami (zakażeniami) w ujęciu funk-cjonalnym i zadaniowym.Reguły zachowania w sytuacji zagrożenia: • Zachowaj spokój • Nie prowokuj napastników • Pomóż wybrać „liderów" społeczności, którzy wezmą odpowiedzialność za zorganizowanie i działanie grupy • Wykorzystaj elementy otoczenia do osłony przed środkami rażenia • Na otwartejBroń biologiczna, broń B - rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej).Zwyczajowo zalicza się także do broni biologicznej broń opartą na toksynach pochodzenia biologicznego (np. botulina, rycyna)..

2017-08-03 08:37:43postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią konwencjonalną B PP 15.

W 1963 mocarstwa atomowe USA, ZSRR i W. Brytania zawarły porozumienie zakazujące przeprowadzania wybuchu jądrowego w atmosferze ze względu na ich największą szkodliwość.Broń konwencjonalna - wszystkie środki walki niezaliczające się do broni masowego rażenia (chemiczna, biologiczna, atomowa), stanowiące wyposażenie współczesnych armii.. Co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym: Zapamiętaj!postępowania w razie zagrożenia użycia broni biologicznej bądź wystąpienia zagrożenia biologicznego wymienia czynniki rażenia broni jądrowejomawia zasadę działania indywidualnych środków ochrony przed bronią masowego rażenia objaśnia, jak należy założyć maskę przeciwgazową charakteryzuje szczegółowoSzkolnictwa AS - Zasadnicza Szkola Zawodowa, Laubitza 9, 88-100 Inowroclaw, 694525, sklep..pl 172 DZIAŁ 5 | LEKCJA 22 Obecnie konstruuje się coraz doskonalsze środki walki.. 2.6.W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zawsze warto zachować czujność, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajduje się duża liczba ludzi, np. w trakcie zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych..

2009-10-26 10:37:34; Czy wiesz że do 2018 wejdę w posiadanie broni masowego rażenia?

Zasady zachowania w terenie ska żonym.. Dlatego w pierwszej kolejności jak najszybciej odetnij ofiarę od źródła prądu - wyłącz bezpieczniki, a następnie wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie.2.5.. W XX w. i na początku XXI w. można było odnotować zarówno próby pozyskania i rozwojuPodejmując się ratowania ofiary porażenia prądu, należy zachować dużą ostrożność, aby samemu nie ulec porażeniu.. • mo żliwie jak najkrócej pozosta ń w rejonie zagro żenia, • nie dotykaj żadnych przedmiotów, nie opieraj si ę o drzewa i ściany budyn-ków, • omijaj kału że, • nie pij ska żonej wody i nie spo żywaj ska żonej żywno ści,Reguły zachowania w sytuacji zagrożenia w obszarze rażenia bronią konwencjonalną.. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.. Broń masowego rażenia rodzaje broni masowego rażenia (BMR) - broń jądrowa, chemiczna, biologiczna czynniki rażenia BMR skutki wybuchów atomowych w Japonii w 1945 roku wymienia rodzaje broni masowego rażenia A P wymienia rodzaje wybuchów jądrowychBroń masowego rażenia, a w szczególności środki biologiczne stały się również wątkiem szeroko analizowanym w kontekście możliwości ich zastosowania przez organizacje terrorystyczne (tzw. mega terroryzm)..

W rejonie porażenia bronią klasyczną nie ma potrzeby stosowania środków ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry.

Sygnały alarmowe.. że nie przywrócono jeszcze praktyki strzeleckiej, kursów pierwszej pomocy, zachowania się w warunkach skażenia .Użyć broni masowego rażenia jak nauczyciel wywoła mnie do odpowiedzi?. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i .wyjaśnia, jak się zachować w razie ogłoszenia ewakuacji B P .. Awymienia miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć .. postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią konwencjonalną B PP 15.. Jak należy reagować, gdybyśmy stali się świadkami takiego aktu terrorystycznego?postępowania w razie zagrożenia użycia broni biologicznej bądź wystąpienia zagrożenia biologicznego wymienia czynniki rażenia broni jądrowej omawia zasadę działania indywidualnych środków ochrony przed bronią masowego rażenia objaśnia, jak należy założyć maskę przeciwgazową charakteryzuje szczegółowo1 ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Podstawa prawna 1.. Broń masowegoSposób działania 1.W przypadku znalezienia podejrzanej substancji nas terenie szkoły należy: - Zachować szczególne środki ostrożności - Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej ..

... umożliwiająca jego rażenie bronią taktyczną znajdującą się na wyposażeniu tych wojsk, bezpośrednio z miejsc stałej dyslokacji.

Reguły zachowania w sytuacji zagrożenia w obszarze rażenia bronią konwencjonalną Zachowaj spokój, nie wywołuj paniki i cały czas postępuj ze szczególną ostrożnością.- omawia zasady zachowania się w rejonie rażenia bronią konwencjonalną; - przygotowuje listę podstawowych czynności, które należy wykonać w sytuacji przebywania w rejonie rażenia bronią biologiczną; - omawia indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności.. 2018-11-11 19:17:43; Dlaczego Niemcy powinni się pozbyc broni atomowej?Uzasandij swoja odpowiedz.. Do broni konwencjonalnej można zaliczyć zarówno broń palną jak i granaty, ładunki wybuchowe itp. Możemy podzielić broń na broń białą (nie posiada ładunku wybuchowego) i palną (która takowy ładunek .się do dwóch sytuacji - przebywania w rejonie rażenia bronią konwencjonalną oraz znajdowania się na terenie zagrożonym atakiem bronią masowego rażenia.. Pierwszą rzeczą jaką należy przedsięwziąć po rozpoznaniu, że pacjent zetknął się z czynnikami rażenia broni chemicznej to należy rozpoznać jakie czynniki to były i jakie spowodowały uszkodzenia.opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.. Zamachy bombowe nie są jeszcze - na szczęście - codziennością mieszkańców europejskich miast, jednak nie są już także - niestety - czymś zupełnie nieprawdopodobnym.. Zachowaj spokój, nie wywołuj paniki i cały czas postępuj ze szczególną ostrożnością.. Stan zagrożenia - uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Zasady postępowania .Broń jądrowa Postępowanie ludności w rejonie rażenia bronią konwencjonalną Broń konwencjonalna polega przede wszystkim na schronieniu się w bezpiecznym miejscu i zorganizowaniu pierwszej pomocy Rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną .Skażenia rejonu mogą mieć miejsce w wyniku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej takiej jak wirusy, bakterie oraz ich toksyny.. Nie prowokuj napastników i osób wyposażonych w broń.Zakażenie rejonu środkami biologicznymi może mieć miejsce w wyniku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej takiej jak wirusy, bakterie oraz ich toksyny.. Sygnał alarmowy w przypadku zagrożenia może być nadany przez telefon, telefax, syreny, ruchome środki nagłaśniające lub wewnętrzny system ostrzegawczy np. system alarmowania OC, radio i .ul.. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, [email protected], [email protected], Streszczenie.. Sygnały alarmowe w przypadku zagrożenia zakażeniem oraz zakażenia, a także odwołania alarmu - patrz 5.4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt