Opisz doświadczenie przekonuje nas o istnieniu napięcia powierzchniowego
„ Przyczyną istnienia napięcia powierzchniowego są siły przyciągania pomiędzy molekułami cieczy.na napięcie powierzchniowe, badanie, od czego zależy kształt kropli, Uczeń: uzasadnia kształt spadającej kropli wody przeprowadza doświadczenia (inne niż opisane podręczniku) wykazujące cząsteczkową budowę materii projektuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego wodydoświadczenia (inne niż opisane w podręczniku) wykazujące cząsteczkową budowę materii • projektuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego wody • projektuje i wykonuje doświadczenia wykazujące właściwości ciał stałych, cieczy i gazów • projektuje doświadczenia związanepowierzchniowego wyjaśnia doświadczenie, w którym na ramce o szerokości l z ruchomą poprzeczką rozpięta jest błona cieczy (rys. 2).. W większości przypadków obserwowane efekt jest wynikiem współdziałania także innych sił.Krótkie doświadczenie pokazujące istnienie napięcia powierzchniowego.. (2p)Czy różnią się masa i ciężar ciała?Doświadczenie 5, str. 113Wniosek: Karta płynie jakby miała napęd, ponieważ w miejscu zetknięcia wody z płynem do naczyń cząsteczki oddalają się od siebie i te z nich, które poruszają się w stronę karty, popychają ją.Ad.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćWniosek 2: Ponowne naciągnięcie błonki na cały otwór szklanki świadczy o tym, że detergenty zmniejszają napięcie powierzchniowe i „uelastyczniają" błonkę..

(2p) Opisz doświadczenie przekonujące nas o istnieniu napięcia powierzchniowego 6.

Jeżeli na tę błonkę z mydlin rzucimy pętelkę z nici, którą następnie5.. Na przeciwnej szalce wagi umieszczane są ciężarki o znanej masie w celu wyznaczenia masy krytyczne powodującej zerwanie błonki powierzchniowej.Przedmiotowy system oceniania - FIZYKA KLASA 7 Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1.. (2p) Wyznacz ciężar ciała o masie 45dag.. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, lub praca potrzebna do .Napięcie elektryczne U AB jest równe pracy, jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek jednostkowy (1 C) z jednego punktu przewodnika do drugiego: U = W q.. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający).. Opis doświadczenia Układ pomiarowy składa się z wagi laboratoryjnej, na której znajduje się tzw. strzemiączko Lenarda o znanej długości .. Z oddziaływaniem napięcia powierzchniowego związany jest kulisty kształt kropel wody, powstawanie menisku, tworzenie się piany oraz zjawiska kapilarne.. Mianem napięcia powierzchniowego określa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, lub praca potrzebna do rozciągnięcia powierzchni o tę jednostkę.Filmik zawiera 2 łatwe do przeprowadzenia, krótkie doświadczenia dotyczące napięcia powierzchniowego.Film jest częścią projektu edukacyjnego pt. "Biologia - .Efekty związane ze zjawiskiem napięcia powierzchniowego Siły napięcia powierzchniowego mają wpływ na kształt swobodnej powierzchni cieczy - czyli powierzchni cieczy niestykającej się ze ściankami naczynia, w którym się znajduje..

krótkie doświadczenie pokazujące istnienie napięcia powierzchniowego fizyka .

Przyczyną istnienia napięcia .Napięcie powierzchniowe - zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.. Napięcie powierzchniowe wody jest wykorzystywane przez nartniki, drapieżne owady, które polują ślizgając się po powierzchni stawu.. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, co jest równoważne pracy potrzebnej do powiększenia powierzchni o tę jednostkę.. Zjawisko to związane jest z istnieniem niezrównoważonych na powierzchni sił przyciągania międzycząsteczkowego.Kiedy przykładamy gorące szklanki, a następnie polewamy je zimną wodą, para wodna w gorących szklankach skrapla się- co prowadzi do obniżenia się ciśnienia.. Pod działaniem ciężaru części ruchomej ramki z jednej strony i sił napięcia powierzchniowego błonki z drugiej, strony część ruchoma ramki zajmie położenie równowagi.5.. (2p)Wyznacz objętość ciała o gęstości 56kg/m3 i masie 780g.. (1p) Oblicz gęstość ciała o masie 4,5g i objętości 78cm3.. (2p)Wyznacz objętość ciała o gęstości 56kg/m3 i masie 780g..

Cel doświadczenia: Badamy siły napięcia powierzchniowego.

Szklanka "zasysa" balon celem .". Napięcie powierzchniowe - zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.". Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre czynności Doświadczenie 3, str.112 a) Wniosek: Nie da się palcem odsunąć pieprzu z części powierzchni wody, bo są duże siły wzajemnego przyciągania cząsteczek wody.zad z Fizyki .. Jednostką napięcia elektrycznego w układzie SI jest wolt (V); 1 V = 1 J 1 C.Jest jednak jeszcze jedno ciekawe doświadczenie z monetami i napięciem powierzchniowym w roli głównej.. Nie polują jednak w czasie deszczu.o długości l jest ruchoma, utworzymy błonkę mydlaną przez zanurzenie jej w roztworze mydła, to napięcie powierzchniowe spowoduje zmniejszenie powierzchni błonki.. Zjawisko napięcia powierzchniowego przejawia się w istnieniu na powierzchni cieczy cienkiej błonki, która posiada, w zakresie działania niewielkich sił, własność sprężystości postaci (charakterystyczna dla ciał stałych).Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego wody projektuje i wykonuje doświadczenia wykazujące właściwości ciał stałych, cieczy i gazów projektuje doświadczenia związane z wyznaczeniem gęstości cieczy oraz ciał stałych o regularnych i nieregularnych kształtachprojektuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego wody projektuje i wykonuje doświadczenia wykazujące właściwości ciał stałych, Uczeń: projektuje i przeprowadza doświadczenia (inne niż opisane w podręczniku) wykazujące cząsteczkową budowę materii rozwiązuje nietypowe zadania lubo badanie wpływu detergentu na napięcie powierzchniowe, o badanie, od czego zależy kształt kropli, ..

(2p) Wyznacz ciężar ciała o masie 45dag.się siłom napięcia powierzchniowego (patrz Rys. 3).

projektuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego wody ( ) ) .Napięcie powierzchniowe to zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą przejawiające się tym, że zachowuje się ona jak napięta, sprężysta błona.. O obecności takich sił można się przekonać na podstawie prostego doświadczenia z błonką wodnego roztworu my-dła (mydlin) rozciągniętej na ramce (Rys. 2).. Na podstawowym poziomie wymaga ń ucze ń powinien wykona ć zadania obowi ązkowe (łatwe - na stopie ń dostateczny i bardzo łatwe - na stopie ń dopuszczaj ący); niektóre czynno ściwarstewki, są to się napięcia powierzchniowego.. pomocyyy .. (1p) Oblicz gęstość ciała o masie 4,5g i objętości 78cm3.. Wynikiem istnienia napięcia powierzchniowego na granicy fazy ciekłej jest zjawisko wznoszenia się cieczy w rurkach kapilarnych (rys. 4).Wymagania przedmiotowe- fizyka klasa 7 Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1.. Podsumowanie.- Opisz zjawisko napięcia powierzchniowego na przykładzie wybranym z dzisiejszej lekcji.-W opisywanym doświadczeniu decydującą rolę odgrywają napięcie powierzchniowe i włoskowatość.. Spróbuj przewidzieć ile kropli wody można nanieść na monetę jednogroszową tak aby woda z niej nie spływała.Napięcie powierzchniowe - zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.. Zanim wykonasz, spróbuj przewidzieć.. (2p) Opisz doświadczenie przekonujące nas o istnieniu napięcia powierzchniowego 6..Komentarze

Brak komentarzy.