Opisz otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa.Otoczenie przedsiębiorstwa (ang. business environment ), otoczenie organizacji - całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe.Otoczenie przedsiębiorstwa można traktować jako ogół elementów niewcho-dzących w jego skład przy jednoczesnym występowaniu z nim w pewnych rela-cjach (Bielski 1997, s. 126).. Organizacja działa więc w otoczeniu zawierającym czynniki wpływające na jej funkcjonowanie i rozwój.. Jedną z pierwszych czynności przy planowaniu nowego przedsięwzięcia jest z pewnością sformułowanie w sposób zwięzły i syntetyczny misji jaką będzie pełnić przedsiębiorstwo.. Najważniejszymi jej wskaźnikami są: stopa wzrostu ekonomicznego i zwrotu kapitału, stopa procentowa, kursy wymiany walut, poziom inflacji, stopa spożycia, poziom bezrobocia i zadłużenie.. Konsumenci - są głównymi podmiotami otoczenia społeczno-kulturowego.. Są to np.: system prawny, warunki demograficzne i warunki klimatyczne.. Na tym etapie opisujemy rynek, w którym będziemy działać, otoczenie konkurencji, a także przedstawiamy opis klientów, do których będziemy kierować nasz produkt.. Otoczenie przedsiębiorstwa, czyli otoczenie organizacji jest to całokształt zjawisk, instytucji i procesów kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe..

Elementy niezależne od przedsiębiorstwa:1.

przedsiębiorstwa oligopolistyczne produkują albo identyczne produkty albo produkty bardzo zróżnicowane, krzywa popytu mało elastyczna, siła monopolowa pojedynczej firmy może wzrosnąć poprzez patenty, licencje, cła, silne zróżnicowanie .Wybrane metody analizy strategicznej otoczenia w planowaniu operacji… pozwalającą na określenie pewnych wariantów przyszłego działania organizacji.. Otoczenie stwarza im pewne szanse i możliwości, ale jednocześnie sta-wia przed nimi wymogi i ograniczenia.. Działają w konkretnym regionie w powiązaniu z państwem i innymi fir-mami.. Tylko dzięki temu może ona trwać i rozwijać się.. Kodeksu cywilnego.. Obrazowo można by to ująć jako takie warunki, w jakich firmie przyszło funkcjonować, czyli lokalizacja wynikająca z regionu i kraju, układ polityczny, społeczny, czynniki technologiczne, prawne .Mikrootoczenie (otoczenie operacyjne, otoczenie celowe, otoczenie bezpośrednie, otoczenie mikroekonomicze, otoczenie bliższe, otoczenie konkurencyjne), - warunki działania przedsiębiorstwa w danej branży na danym rynku, wpływające na jego funkcjonowanie oraz rozwój.Obejmuje podmioty związane z przedsiębiorstwem i jego działalnością od klientów poprzez dostawców, na konkurencji .Mikrootoczenie i makrootoczenie przedsiębiorstwa..

Istnienie przedsiębiorstwa bez zmian jest ...Ćwiczenia.

Otoczenie wpływa na warunki organizacji -jej funkcjonowania, określa reguły gry, a także możliwości rozwoju, kreując szanse, ale również bariery i zagrożenia (A.K. Koźmiński, W. Piotrowski 2002 s. Organizacje działają w szeroko rozumianym złożonym i .Otoczenie przedsiębiorstwa może generować dla niego zarówno szanse i zagrożenia, dlatego też musi być brane pod uwagę przy budowaniu strategii firmy oraz wyznaczaniu jej celów.. Analiza otoczenia zewnętrznego powinna zawierać .Autorstwo tej koncepcji przypisuje się harvardzkiemu profesorowi Francisowi Aguilarowi, który w 1967 roku w swojej książce „Scanning the Business Environment" opisał narzędzie zwane ETPS (później przemianowane na PEST).. Stopa wzrostu ekonomicznego ma bezpośredni wpływ na wielkość .Otoczenie przedsiębiorstwa z reguły składa się z czynników ulegających regularnym zmianom.. Strategia mini-maxi (konkurencyjna) wiąże się ze skoncentrowaniem na redukcji negatywnych cech wewnętrznych przy korzystaniu z szans pochodzących z zewnątrz.. Z tego względu przedsiębiorstwo musi kontrolo-wać stany otoczenia i prognozować jego zmiany.. Z reguły czynniki składające się na otoczenie przedsiębiorstwa podlegają nieustannym zmianom, konieczne jest więc ich ciągłe monitorowanie.Na makrootoczenie, nazywane otoczeniem dalszym, składają się te warunki prowadzenia działalności gospodarczej, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu..

Zmiana i doskonalenie przedsiębiorstwa 24 7.1 Kapitał społeczny 24 Bibliografia 32 1.

Ważnym składnikiem tych aktywów jest klient, jeden z interesariuszy przedsiębiorstwa, w jego bliskim otoczeniu.Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa jest wyznaczane przez kondycję gospodarki.. Wymusza to konieczność ich monitorowania, a także dostosowania struktur firmy w zależności od charakteru czynników - sprzyjających lub niesprzyjających.. Kompilacja tych czynnikówOtoczenie często pomaga przedsiębiorstwu w osiągnięciu zamierzonego celu, może również jednak stanowić istotne zagrożenie dla dalszego jego funkcjonowania.. Obszary i klasyczne sposoby oddziaływa-nia zostały dogłębnie opisane w literaturze przedmiotu.. W jego skład wchodzą: • konsumenci (klienci) • konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same produkty, bądź zaspokajające te same potrzeby) • instytucje i organizacje okołobiznesowe (banki, firmy ubezpieczeniowe .2 Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwie części: otoczenie bliższe (mikroekonomiczne) konkurencyjne, branżowe, sektorowe, otoczenie dalsze (makroekonomiczne).. Rodzaje otoczenia firmy Tak jak człowiek jako jednostka nie może wyłączyć się z uczestnictwa w życiu społecznym, tak samo organizacje nie mogą egzystować w zupełnej .Otoczenie dalsze przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym elementem, jednak organizacja nie ma na nie wpływu i musi się do niego dostosowywać..

Wymień 3 style kierowania oraz opisz, na czym polegają różnice pomiędzy nimi.

Każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem.. Wielkość i struktura ich potrzeb decyduje o zapotrzebowaniu na * Ekonomia wkuwanko.plOstatnia strategia wybierana jest, kiedy szanse dla przedsiębiorstwa przeważają nad zagrożeniami, ale mało jest silnych stron.. Zarówno ta sekcja, jak i sekcja „Zarządzanie" będą się zdecydowanie różniły dla nowego przedsiębiorstwa oraz dla firmy istniejącej na rynku, której biznes plan dotyczy niewielkiego rozwoju działalności np. wprowadzenia nowego produktu lub otwarcia nowego sklepu.W relacjach przedsiębiorstwa z otoczeniem dalszym, bardziej aktywną stroną (wywiera-jącą większy nacisk) jest makrootoczenie.. Wymień podstawowe zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz wybierz te z nich, które Twoim zdaniem mają największy wpływ na efektywność pracy spółki.Komunikowanie wewnątrz przedsiębiorstwa i z otoczeniem 23 6.1 System informacyjno-decyzyjny 23 7.. „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.Mikrootoczenie, otoczenie konkurencyjne lub otoczenie bliższe przedsiębiorstwa - w ekonomii są to wszystkie czynniki, zarówno grupy jak i konkretne podmioty, które mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać.. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa, które określane jest również między innymi jako otoczenie bezpośrednie bądź otoczenie konkurencyjne, to czynniki funkcjonowania firmy na danym rynku i w danej branży, które wpływają na jego rozwój i funkcjonowanie.Otoczenie marketingowe dzielimy na: • bliższe • dalsze (globalne) lub • podmiotowe • procesowe Otoczenie bliższe - ma charakter głównie podmiotowy.. Nazwa jest akronimem czterech angielskich słów, które oznaczają poszczególne „otoczenia" przedsiębiorstwa.Przedsiębiorstwa zawsze funkcjonują w określonym otoczeniu zewnętrz-nym.. Zdefiniuj pojęcie motywowanie oraz oceń skuteczność łączenia różnych stylów motywowania podwładnych.. Natomiast zdarza się, że firmy pośred-materiały dla studentów: Elementy otoczenia przedsiębiorstwa: Elementy otoczenia przedsiębiorstwaI.. Sprzyjające otoczenie pozwala skupić się np. na .JanJakubPierwszy-tymi działaniami przedsiębiorstwo zdobędzie informacje o tym, na jakie produkty/usługi jest zapotrzebowanie w jego otoczeniu i swoją działalnością będzie mogło je wypełnić, więc uzyskiwać lepsze efekty.-umożliwi to trafniejsze reklamowanie swoich dóbr lub usług.-znając teren, w jakim działa przedsiębiorstwo, może w lepszy sposób prowadzić transport .Ta sekcja przedstawia stan obecny naszego przedsiębiorstwa.. Zadaniem przedsiębiorstwa jest określenie pozycji zajmowanej w swoim otoczeniu.Przedsiębiorstwo Jedną z głównych jednostek kształtujących gospodarkę jest przedsiębiorstwo.Definicja została podana w art. 55.. Stanowi ona bowiem tzw. posłannictwo firmy oraz rolę jaką odgrywa w otoczeniu wśród odbiorców.Obszary penetrowane przez otoczenie pozwalają na budowanie względnie trwałych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, w tym w szczególności poprzez oddziaływanie aktywów marketingowych przedsiębiorstwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt