Napisz nazwę systematyczną związku chemicznego o wzorze sumarycznym na2s o 4 x 10 h2o
Jeżeli we wzorze strukturalnym przy symbolach poszczególnych atomów zaznaczone zostaną wolne (niewiążące) pary elektronowe, to .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Stosunek liczby atomów wodoru do liczby atomów chloru równy jest 1 : 1.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. 2012-09-07 19:23:55 musze napisać wzory sumaryczne następujących związków 2009-09-08 19:40:17 Załóż nowy klubWłaściwości.. Odczytaj, co oznaczają następujące symbole i wzory: a) Ca, 5Zn, Br 2, 3Fe, 8P 4, 2H, P 4. b) 4H 2 O, 2S, O 2, 6C, 10CO 2, 5HNO 3.. Pytania i odpowiedzi.. Zastosowanie.. Nazwa .Zadanie: napisz a nazwę sumaryczną związku chemicznego o Rozwiązanie:a na2so4 10h2o 10 hydrat siarczanu vi sodu dziesięciohydrat b ba oh 2 8h2o c cocl2 6h2o masa atomowa co 59u masa atomowa cl 35,5 u masa atom h 1u masa atom o 16u masa cząsteczkowa cocl2 6h2o 59 2 35,5 6 2 1 16 238uZnając wartościowość pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego możemy ustalić jego wzór sumaryczny..

Napisz : a) nazwę systematyczną zwiazku chemicznego o wzorze sumarycznym Na2So4*10H2O.

W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem.Słowo „woda" jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. - Nazwa systematyczna: - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. Stosowany jest m.in. jako środek redukujący, odczynnik chemiczny w garbarstwie do usuwania sierści ze skór, do produkcji barwników siarkowych.. pH: około 12,4 (100 g/l H 2 O, 20 °C)Na podstawie wzoru sumarycznego związku chemicznego można określić wzajemny stosunek liczby atomów (lub jonów) poszczególnych pierwiastków tworzących ten związek.. Poszczególne związki z tego zbioru są nazywane .Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne i nazwy związków Rozwiązanie:indeksy liczbowe winny być na dole 1 a ag i i s ii ag2s siarczek srebra b fe ii i br i febr2 bromek żelaza ii c br iii i o ii br2o3 tlenek bromu iii d cu ii i o ii cuo tlenek miedzi ii 2 a 3 h n 2nh b 2 cuo c 2cu co c 3 n o h o 2hno 4 no d cu o no 2 cuo no e 4 nh 3 o 2n 6h o f 3mno mn o oTeoria rezonansu chemicznego.. Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.. Np. nazwa systematyczna MgSO4 * 7 H2O to siarczan (VI) magnezu siedmiowodny, a zwyczajowa to sól gorzka.Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce: 2009-02-01 15:48:20; Podacie mi nazwy i wzory KWASÓW, ZASAD, SOLI?prosze 2012-03-21 15:41:23; Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17; podaj nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b) 2010-10-06 18:11:05; Podaj nazwy i wzory strukturalne soli!.

Chemia - liceum × Napisz nazwe systematyczna związku chemicznego o wzorze sumaryczny MnSO 4.

Odpowiedź: a) Ca - jeden atom wapnia (sam symbol pierwiastka oznacza jeden atom)Na przykład bez wiedzy na temat istniejących połączeń pomiędzy poszczególnymi atomami nie narysujemy wzoru cząsteczki związku składającego się z trzech pierwiastków o wzorze sumarycznym H 2 S O 4.. Rozwiązania zadań.. - Nazwa systematyczna: - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. Premium.. Logowanie.. Wzór strukturalny (wzór kreskowy) określa skład jakościowy i ilościowy oraz sposób powiązania poszczególnych atomów w cząsteczce (kreska obrazuje wiązanie chemiczne).. W przypadku związków dwupierwiastkowych jest to możliwe, jeśli zna się wartościowość obu pierwiastków.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Nazwa systematyczna to nazwa prawidłowa, zalecana przez IUPAC, nie będąca nazwą zwyczajową, okolicznościową, wynikającą z właściwości lub nazwą minerału..

Chemia - liceum × Napisz nazwę systematyczną związku chemicznego o wzorze sumarycznym: Na 2 SO 4 x10H 2 O. Klaudia.

Rejestracja.. W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie, silnie higroskopijne o zapachu siarkowodoru.Tworzy hydrat Na 2 S·9H 2 O. Logowanie.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Struktura Kekulégo nie tłumaczyła jednak dlaczego benzen i inne związki aromatyczne nie posiadają właściwości charakterystycznych dla węglowodorów nienasyconych, mimo 6 elektronów π w pierścieniu (sekstet elektronowy).Ponadto w miarę gromadzenia się materiału eksperymentalnego okazywało się, że wszystkie wiązania C−C w pierścieniu benzenowym .🎓 Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę związku chemicznego: a) Al(III)S , b) Si(IV)O, c) Na(I)H, d) Cu(II)Cl, e) N(V)O, f) - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Szereg homologiczny - zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym.. Na jutro .Napisz wzory sumaryczne związki chemicznych o następujących nazwach.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem..

Na przykład w chlorowodorze o wzorze sumarycznym HCl na jeden atom wodoru przypada jeden atom chloru.

BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Tlenek sodu, Na 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający sód na I stopniu utlenienia.. Z wodą reaguje energicznie, tworząc żrący wodorotlenek sodu: Na 2 O + H 2 O → 2NaOH.🎓 Napisz nazwe systematyczna związku chemicznego o wzorze sumaryczny MnSO 4.. Polub to zadanie.podaj nazwę związku chemicznego w którym jest zatrzymywana energia uwalniana w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego 2010-02-06 16:39:40; podaj nazwę Glicerolu a) zwyczajną b) systematyczną (chemiczną) 2011-03-02 11:56:48; Podaj pęłną nazwę systematyczną związków o wzorze sumarycznym: 2010-02-01 15:47:12Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia .Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. b) wzor sumaryczny wodorotlenku baru-woda(1/8) To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćPodaj; a) nazwę systematyczną związku chemicznego o wzorze sumarycznym Na2So4*10 H2O b) wzór sumaryczny wodorotlenku baru -woda (1/8) Oblicz masę cząsteczkową CoCl2 * 6 H2O.🎓 Napisz nazwę systematyczną związku chemicznego o wzorze sumarycznym: Na 2 SO 4 x10H 2 O. Polub to zadanie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) - związek chemiczny o wzorze H 2 O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.. Pytania i odpowiedzi ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt