Opisz jak należy postępować w razie wystąpienia pożaru
po usłyszeniu sygnału "ogłoszenie alarmu" należy zachowywać się spokojnie , przeciwdziałać panice i lękowi.. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.. Gdy zauważymy pożar, należy w pierwszej kolejności rozpoznać sytuację.. Powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu.. 1) W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: a) zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, b) wezwać straż pożarną.. Należy im udzielić stosownej pomocy.1.. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliście się, jakie niebezpieczeństwa dla człowieka stwarzają katastrofy naturalne.. v Przed przystąpieniem do likwidacji pożaru w obiektach z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi bezzwłocznie należy wyłączyć dopływ prądu i gazu.. v Jeśli jest to możliwe, należy też jak najszybciej ewakuować ludzi i zwierzęta z miejsc, gdzie ogień może bezpośrednio lub pośrednio zagrozić ich zdrowiu lub życiu .zabezpiecz substancje niebezpieczne, takie jak pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne, zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem itp., jeśli masz sprzęt pływający, utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie itp.) i używaj wyłącznie w razie zagrożenia życia, przygotuj się do ewakuacji.Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy..

Zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru .

w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym, przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w .Silne wiatry i huragany występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami.. W razie wystąpienia pożaru bardzo ważne jest odpowiednie zachowanie się i wykonanie następujących czynności: odcięcie dostępu świeżego powietrza do miejsca wystąpienia pożaru (np. zamknięcie okna w mieszkaniu lub też zatkanie szczeliny pod drzwiami), wezwanie straży pożarnej,Zasady postępowania podczas ewakuacji z budynku -Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie kieruj się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierującego ewakuacją.Ustawa wypadkowa ma zastosowanie nie tylko do pracowników, ale także do innych osób, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.. W praktyce zdarza się jednak, że nie wszyscy zachowają się zgodnie z procedurą lub w obliczu zagrożenia po prostu wpadną w panikę.. Każdy, kogo poprosisz, ma obowiązek udzielić pomocy!.

Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań trzeba ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić możliwe drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń oraz ludzi przebywających w budynku.W biurach i innych zakładach pracy, a także w szkołach ćwiczona jest ewakuacja na wypadek pożaru.. Pamiętamy, że w pierwszej kolejności ratujemy życie ludzkie.JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS POWSTANIA POŻARU CO WARTO WIEDZIEĆ !. Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru i ewakuacji:W czasie wystąpienia pożaru należy wykonać poniższe czynności: podjąć działania w celu likwidacji pożaru: niezwłocznie zaalarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną, odłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne,Jak zachować się w razie pożaru?. Każda z nich może stać się przyczyną śmierci lub trwałych urazów.. Pożar to niebezpieczeństwo, którego nie można lekceważyć.. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekciePostępowanie w czasie ataku terrorystycznego i bezpośrednio po nim Podczas ataku terrorystycznego w którym zastosowano ładunek wybuchowy, nie będzie wiadomo czy zawiera on materiały mogące wywołać skażenie, ale trzeba się liczyć z taką możliwością dlatego w momencie usłyszenia wybuchu należy natychmiastOGÓLNE: - poznanie zasad postępowania w razie pożaru lub wybuchu oraz udzielania pierwszej pomocy..

W razie ...Instrukcja w przypadku pożaru.

PZWL, Warszawa 1997.Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego.. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z tym, jak ma on postępować w sytuacji wystąpienia w jego zakładzie wypadku przy pracy.Zasady postępowania w przypadku wystąpienie zagrożeń:wezwij odpowiednie służby do przywrócenia dostaw wody gazu i energii elektrycznej, jeśli jesteś przekonany, że sieci zostały uszkodzone lub zniszczone.. Przedstawić się, podać nazwę palącego się obiektu oraz jeśli jesteśmy w stanie także adres, przy którym doszło do pożaru .Jak zachować się w razie pożaru?. Pożar w budynku mieszkalnym może powstać w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, na poddaszach, w zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacjach ocieplanych materiałem palnym.Jak krok po kroku postępować po zauważeniu pożaru: Zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie ognia o grożącym im niebezpieczeństwie.. Panika może .Postępowanie po ogłoszeniu alarmu..

W razie potrzeby alarmować POGOTOWIE RATUNKOWE tel.

M. Buchfelder, A. Buchfelder: Podręcznik pierwszej pomocy.. Po pierwsze, zachowując spokój i nie dopuszczając do paniki, należy zawiadomić współpracowników, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, oraz powiadomić ochronę, kierownictwo i Straż Pożarną.. Zasady udzielania pierwszej pomocy.. Należy robić to w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki, jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.. Postępowanie w czasie zagrożenia Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źród-łem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby.Jak zachować się w razie pożaru.. 3.♣ Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.. ZAGROŻENIE POWODZIOWE.. Z tego względu bardzo ważne jest przestrzeganie ogólnych zasad postępowania w razie katastrof naturalnych.. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.. W przypadku pożaru należy zaalarmować: straż pożarną dyrektora, właściciela użytkownika.. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić: DZIAŁ OCHRONY MIENIA nr tel.. W zależności od tego, z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, w razie wystąpienia wypadku przy pracy należy stosować nieco odmienne procedury związane ze zgłoszeniem wypadku .Temat: Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu Uregulowania prawne Wzywanie służb ratowniczych Pamiętaj!. Przy alarmowaniu telefonicznym należy dokładnie podać: adres i miejsce pożaru, co jest objęte pożarem, jakie występuje zagrożenie, swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonujemy zgłoszenia pożaru.. Zdjąć skażoną odzież, ciepło okryć, ułożyć wysoko i zapewnić spokój.. ♣ Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).Omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.. Wezwać straż pożarną (numer alarmowy 998 lub 112).. Każda nawet niewielka rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej.. 14-32 lub 99 ADMINISTRATORA BUDYNKU nr tel.. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:W przypadku zauważenia pożaru należy przede wszystkim zachować spokój i nie wywoływać paniki.. SPIS JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH: 1.. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowiaPostępowanie w czasie katastrof naturalnych .. To jedna z bardziej niebezpiecznych sytuacji zagrożenia życia.. wynieść za skażonego środowiska.. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku mieszkalnym.. w razie powodzi; naucz dzieci, jak i kiedy wezwać .Jakie są podstawowe zasady zachowania się w razie zauważenia pożaru?. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaruzasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt