Na podstawie powyższego schematu opisz przebieg procesu crossing-over
porównajNa schemacie przedstawiono przykład łuku odruchowego.. (2 pkt) Podkreśl cechy charakterystyczne dla budowy pierścienic.podstawie stanu kontrolowanych cech wyrobu, śledzić jego przebieg, a także ocenić, czy ewentualne wahania miary statystycznej (wybieranej na podstawie typu prowadzonej karty kontrolnej np. średnia, odchylenie standardowe) kontrolowanych cech są na tyle znaczne, że wskazują na deregulację procesu.Przekształcenie się kallusa w korzenie lub pędy zależy od stosunku stężenia auksyn do cytokinin.. Odkrywcą procesu crossing-over był Thomas Morgan.Zadanie 16.. Na podstawie badań sprzężenia w chromosomie pewnej grupy genów, oznaczonych jako A, B, C i D, ustalono częstość crossing-over między poszczególnymi parami: A - B = 40% B - C = 20% C - D = 10% A - C = 60% A - D = 70% a) Wskaż parę genów, której allele będą najczęściej przemieszczane w wyniku procesu crossing-over.Podaj nazwy związków oznaczonych na schemacie literami a i b oraz określ ich rolę w procesie syntezy asymilatów.. .Na podstawie analizy powyższego schematu uzupełnij brakujące nazwy związków chemicznych i procesów oznaczonych literami A-D oraz podaj przykład wykorzystania przez organizm roślinny energii zgromadzonej w ATP.. Zadanie 12.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

(2 pkt) Na podstawie powyższego schematu opisz dwie drogi zakażenia się człowieka gruźlicą.

Na podstawie rysunku opisz pierwszy etap infekcji komórki bakterii przezNa podstawie metody Grama bakterie zostały podzielone na dwie grupy - Gram-dodatnie (G+) - barwi si na niebiesko oraz Gram-ujemne (G-) - nie barwi si na niebiesko, ale na czerwono.. Na podstawie analizy powyższego schematu ustal i podaj kolejność, z jaką podczas drugiego etapu translacji elongacji będą się przyłączały do metioniny trzy przedstawione aminokwasy (kwas asparaginowy, histydyna, cysteina).. Na podstawie schematu, określ rolę enzymu i podaj przykład jednej charakterystycznej dla niego właściwości.. Wyja nij, od czego zale y opisany sposób barwienia si dwóch grup bakterii, podaj c jeden argument.Drgania klasyfikuje się niezależnie od rodzaju drgającego układu a ale na podstawie matematycznych własności funkcji opisujących drgania, albo na podstawie równań określających te funkcje: Ze względu możliwość określenia przebiegu funkcji na podstawie jej wartości w pewnym momencie: deterministyczne, niedeterministyczne.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. (2 pkt) Na podstawie powyższego schematu opisz dwie drogi zakażenia się człowieka gruźlicą..

Na podstawie schematu, określ ...C.

WIRUSY Zadanie 25.. Zadanie 16.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 - 29 .Uzasadnij wybór stosując odpowiednie obliczenia.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: pierwiastki biogenne, związki nieorganiczne, witaminy, cukry, białka i peptydy, tłuszcze, nukleotydy oraz kwasy nukleinowe.. Zadanie 30.. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Egzamin maturalny z biologii 5 Arkusz II Zadanie 38.. Na podstawie analizy powyższego schematu uzupełnij brakujące nazwy związków chemicznych i procesów oznaczonych literami A-D oraz podaj przykład wykorzystania przez organizm roślinny energii zgromadzonej w ATP.. Wykaż na jednym przykładzie, że dwa opisane .Na podstawie schematu oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące sposobów nabywania .. a źródłem wodoru do procesu fotosyntezy jest nie woda, ale siarkowodór.. Na podstawie schematu, określ rolę enzymu i podaj przykład jednej charakterystycznej dla niego właściwości.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .Na podstawie: Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, red. G. Drewa,T..

Schemat przedstawia mechanizm crossing-over.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. Określ konsekwencje tego wpływu dla komórki i jej procesu oddychania.Na podstawie schematu opisz wpływ substancji X na działanie enzymu.. Wyjaśnij na podstawie schematu, na czym polega powiązanie ze sobą fazy jasnej z fazą ciemną fotosyntezy.Maturę z biologii na poziomie rozszerzonym zdają głównie maturzyści, którzy chcą studiować m.in. medycynę.. Przez powietrze (drogą kropelkową), styczność z obecnymi w powietrzu wydzielinami osoby chorej - kichanie, kaszel 2.. Na podstawie analizy schematu opisz sposób, w jaki substancja X umożliwia działanie tego enzymu.ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. (2 pkt).. (3 pkt) Schemat ilustruje przepływ energii w komórce roślinnej.. Schemat przedstawia inicjację translacji.. Niemowlę, ponieważ ma mniejszą powierzchnię skóry niż człowiek dorosły.. Na podstawie schematu opisz, na czym polegaj ą te dwa procesy.Na schemacie przedstawiono przebieg reakcji enzymatycznej.. Ferenc, Wrocław 2005, s. 94.. Schemat procesu pojedynczego crossing-over Crossing-over - wymiana odcinków chromatyd pomiędzy chromosomami homologicznymi w czasie mejozy, w uproszczeniu jest to proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego zwiększa się zmienność genetyczną..

Na podstawie: J. Kopcewicz, S. Lewak, Fizjologia roślin, Warszawa 2002.

(1 pkt) próbna XI 2006 Na schemacie przedstawiono podstawowe reakcje zachodzące w chloroplaście.. Rozwiązanie .. Na schemacie przedstawiono ogólny przebieg procesu fotosyntezy u roślin C 3. a) .. Oceń, czy na podstawie powyższego schematu można ustalić, że biała barwa sierści jest dziedziczona autosomalnie recesywnie.. 1.Na wykresie przedstawiono zmiany ilości materiału genetycznego i liczby Zadanie 2.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Niemowlę, ponieważ w przeliczeniu na 1 kg wagi ma większą powierzchnię skóry niż człowiek dorosły.. Zadanie 39.MATURA 2012 BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY 14.05.2012 - ARKUSZE, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI >>> Wyniki matur pojawią się 29 czerwca 2012 r. Odpowiedzi do matury rozszerzonej z WOS-u 2012 .opisz Zdający formułuje krótką odpowiedź pisemną, nie ograniczając się tylko do podania nazw, ale również przedstawiając budowę (np. komórki, narządu, organizmu) lub przebieg jakiegoś procesu, zjawiska czy doświadczenia (np. następstwo wydarzeń), bez wyjaśniania przyczyn.. Przez powietrze (drogą kropelkową), styczność z obecnymi w powietrzu wydzielinami osoby .Na podstawie analizy powyższego schematu uzupełnij brakujące nazwy związków chemicznych i procesów .. Na schemacie przedstawiono przebieg reakcji enzymatycznej.. (1 pkt) chromosomów w cyklu komórkowym.. Na podstawie powyższego schematu opisz przebieg procesu crossing-over.Na podstawie powyższego tekstu narysuj uproszczony schemat klasyfikacji wirusów.. 3 Zadanie 11.. Zadanie 39.. Drogą pokarmową , przez spożycie pokarmów pochodzących od zwierząt chorych na gruźlicę, np. mleka .6.. Korzystając z powyższego schematu, określ, jakie jest znaczenie obecności biokatalizatora w środowisku reakcji.. Na podstawie schematu opisz wpływ substancji X na .Na dojrzewanie RNA, poza splicingiem, składaj ą si ę jeszcze dwa procesy tzw. modyfikacji, dzi ęki którym powstała cz ąsteczka mRNA jest gotowa do opuszczenia j ądra komórkowego.. (1 pkt) Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono zasadę działania pewnego enzymu.. a) Na podstawie analizy powyższego przykładu podaj nazwy dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls nerwowy w miejscu oznaczonym na schemacie literą A 1. neuron czuciowy 2. neuron pośredniczący b) Podaj literę, którą na schemacie oznaczono efektor: D ZADANIE 19.analizuje, na podstawie schematu, przebieg cyklu mocznikowego oraz wyróżnia substraty i produkty tego procesu, (0) f) przedstawia związek między budową i funkcją narządów układu moczowego człowieka, (1) g).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt